Physics

0 comments

PhysicsPbi. ਅਧਿਆਇ 1 ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲਈ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰ

ਅਧਿਆਇ 2 ਸਥਿਰ ਬਿਜਲਈ ਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਾਰਣਤਾ

ਅਧਿਆਇ 3 ਕਰੰਟ/ਧਾਰਾ ਬਿਜਲੀ

ਅਧਿਆਇ 4 ਗਤੀਮਾਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕਤਾ

ਅਧਿਆਇ 5 ਚੁੰਬਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਦਾ

ਅਧਿਆਇ 6 ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕ ਪ੍ਰੇਰਣ

ਅਧਿਆਇ 7 ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ

ਅਧਿਆਇ 8 ਬਿਜਲਚੁੰਬਕੀ ਤਰੰਗਾਂ  

ਅਧਿਆਇ 9 ਕਿਰਨ ਪ੍ਰ੍ਕਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਯੰਤਰ

ਅਧਿਆਇ 10 ਤਰੰਗ ਪ੍ਰ੍ਕਾਸ਼ਕੀ

ਅਧਿਆਇ 11 ਵਿਕਿਰਣ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਦੇ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੁਭਾਅ

ਅਧਿਆਇ 12 ਪ੍ਰਮਾਣੂ

ਅਧਿਆਇ 13 ਨਾਭਿਕ

ਅਧਿਆਇ 14 ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਇਲਕਟ੍ਰੋਨਿਕੀ-ਪਦਾਰਥਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਰਕਟ

ਅਧਿਆਇ 15 ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ   
Eng.


Chapter 1 Electric Charges and Fields

Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance

Chapter 3 Current Electricity

Chapter 4 Moving Charges and Magnetism

Chapter 5 Magnetism and Matter

Chapter 6 Electromagnetic Induction

Chapter 7 Alternating Current

Chapter 8 Electromagnetic Waves

Chapter 9 Ray Optics and Optical Instruments

Chapter 10 Wave Optics

Chapter 12 Atoms

Chapter 13 Nuclei

Chapter 14 SEMICONDUCTOR ELECTRONICS: MATERIALS, DEVICES AND SIMPLE CIRCUITS

Chapter 15 COMMUNICATION SYSTEMS