Biology

0 comments

Biology Pbi. ਅਧਿਆਇ 1 ਸਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਣਨ

ਅਧਿਆਇ 2 ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਣਨ

ਅਧਿਆਇ 3 ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਜਣਨ

ਅਧਿਆਇ 4 ਪ੍ਰਜਨਕ ਸਿਹਤ

ਅਧਿਆਇ 5 ਅਨੁਵੰਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਅਧਿਆਇ 6 ਅਨੁਵੰਸ਼ਕੀ ਦਾ ਅਣਵਿਕ ਆਧਾਰ

ਅਧਿਆਇ 7 ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ

ਅਧਿਆਇ 8 ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਅਧਿਆਇ 9 ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ

ਅਧਿਆਇ 10 ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮਜੀਵ

ਅਧਿਆਇ 11 ਜੈਵ ਤਕਨੀਕ: ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਅਧਿਆਇ 12 ਜੈਵ-ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਯੋਗ

ਅਧਿਆਇ 13 ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ

ਅਧਿਆਇ 14 ਪਰਿਸਥਿਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਅਧਿਆਇ 15 ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ

ਅਧਿਆਇ 16 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁੱਦੇ

Eng.